New User FREE Learning Path

Challenge ACA Cloud Computing for Free

Step 1: Claim the New User Benefit

Step 2: Redeem FREE Clouders to learn

Step 3: Get a FREE ACA Certification Exam

Operate and Manage a Cloud Server

Free

Alibaba Cloud – Content Delivery Network (CDN)

Alibaba Cloud – Content Delivery Network (CDN) Scan QR to continue learning QR codes are valid for 30 minutes

(0 Comment)

Free

Course Intro

ในยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของทรัพยากร ์Network การปรับปรุงความเร็ว การตอบสนอง และ Success rate ของการเข้าถึงของผู้ใช้ และการแก้ปัญหาความล่าช้าในการเข้าถึงที่เกิดจากการกระจายแบนด์วิดท์ รวมถึงประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กร เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หลักสูตรออนไลน์และ Certification นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและทักษะการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ CDN และสร้างความเชี่ยวชาญในการใช้งานโมดูลที่หลากหลายของเซอร์วิส  Alibaba Cloud CDN เพื่อเร่งความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์

Instructor

Solution Architect